അബദ്ധത്തിൽ പോലും തല വടക്കോട്ട് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല

കിടക്കുമ്പോൾ തല യുടെ സ്ഥാനം പ്രത്യേകമായി കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ടോ? വാസ്തുപ്രകാരം ഒരാൾ ശയിക്കുമ്പോൾ കിടക്കുന്ന ദിശ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. കാരണം ഭൂമിയുടേയും ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രഭാവലയം അനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്.…

അൽഭുതകരമായ ഗണേശ്വര പ്രീതി നേടാൻ

ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന കയ്പ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ തടസ്സങ്ങൾ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ വിഘ്നങ്ങൾ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറ്റുന്നതിന് ഗണപതി ഭഗവാൻറെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിഷ്പ്രയാസം മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നു. ചില വഴിപാടുകൾ ചെയ്താൽ അതിൻറെ ഫലം…

സ്ത്രീകൾ ചില സമയങ്ങളിൽ കുളിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് കാരണം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇത് കാണാതെ പോകരുത്

ഭാരതീയ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾ പ്രമുഖമായ സ്ഥാനത്തിൽ ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഐശ്വര്യ ത്തിൻറെ യും സമൃദ്ധിയുടേയും നിറകുടം ആയിട്ടാണ് സ്ത്രീകളെ കണക്കാക്കിപ്പോരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൻറെ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും ഒക്കെ സ്ത്രീകൾ ആയി…

ഇവയിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ അത് ധനം കുമിഞ്ഞു കൂടാൻ സഹായിക്കും

വീട്ടിൽ ചില വസ്തുക്കൾ ചില സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വീടിൻറെ ഐശ്വര്യം ആയും ചൈതന്യം ആയും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയും വീട്ടിലേക്ക് സംഘത്തിൻറെ കുത്തൊഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് സാമ്പത്തിക ഉന്നതി കൊണ്ടുവരികയും ഭാഗ്യം വർദ്ധിക്കുകയും ഭാഗ്യ…

വീടിൻറെ പ്രധാനവാതിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചൈതന്യം വന്ന് നിറയും

വീടിൻറെ വാസ്തു സംബന്ധമായി വളരെ അനുകൂലമായി ഇരുന്നാലുള്ള പ്രധാന വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് എനർജിയുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കുകയും അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും ധന പരവും ഐശ്വര്യ പരവും ആയിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്ക്…

സകല ആഡംബര ത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ ഇതാ ശുക്രൻറെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന മാറ്റം

വലിയ ആർഭാടപൂർവമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കുറച്ചു നക്ഷത്രക്കാർ ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഇപ്പോൾ അനുകൂലമായ അവസ്ഥയാണ്. ആഡംബര കൂടി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ ശുക്രനാണ് ഗുണം ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായ…