ഈ സമയകളിൽ വീട് വൃത്തിയാക്കുറുണ്ടോ എങ്കിൽ കുടുംബ പ്രേശനം നിങ്ങള് തന്നേ വിളിച്ച് വരുത്തുവാണ്

നമസ്കാരം വീട് ഒരു ചൈതന്യം കേന്ദ്രമായി മാറാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തിയും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു ചെയ്താൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നെഗറ്റീവ് എനർജി പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക അതുവഴി വീട് മായി പൂങ്കാവനം ആയി പോസിറ്റിവ് എനർജിയുടെ അനുകൂലമായ ഉർജത്തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഇടമായി മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതിലൂടെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും സമ്പത്ത്മുണ്ടാകും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ചു വീടിൻറെ ഐശ്വര്യം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വളരെ അനുകൂലമായി വളരെ നന്നായി മാറ്റാൻ സ്ത്രീകൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില സമയങ്ങളിൽ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കി ശുചിയാക്കുന്ന റോഡുകൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല.

ഏതൊക്കെ സമയത്താണെന്ന് പ്രതേകം ശ്രദ്ധിക്കാം വൈകുന്നേരം സന്ധ്യ സമയം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു അതിനുശേഷം ഒരു കാരണവശാലും വീടും പരിസരവും അടിച്ച് വൃത്തിയക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല രാത്രിസമയം ഒരു കാരണവശാലും വീണ്ടും ഓക്കേ താളം തെറ്റിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വൃത്തിയാക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ ജോലിയും മറ്റുള്ള തിരക്കുള്ള ആളുകൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ശേഷം രാത്രിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പണ്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഉപദേശപ്രകാരമാണ് കണക്കിലെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രകാരവും രാത്രിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള അടുക്കും ചിട്ടയുമായി ചെയ്യുന്നത് മോശമായ സാഹചര്യത്തിൽ വിളിച്ച് വരുത്തും എന്നു ആണ് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.