ശനി ദോഷവും മാറ്റി എടുക്കാം

നമ്മുടെ ശനിയാഴ്ചകളിൽ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്? നമ്മൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തിനും ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മുടെ പൂർവികരെ പറഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ആഴ്ചയിലെ ഓരോ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട്.അത് ശനിയാഴ്ച എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം.ശനിയാഴ്ച ദിവസം നമ്മൾ ഏതൊരു മിഷനറീസ് ചിത്രങ്ങളുമൊക്കെ കേടായ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ റീപൈർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ദിവസമാണ് ശനിയാഴ്ച അതുകൊണ്ട് അത് നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായത് പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ശനിയാഴ്ച ദിവസം.അതുപോലെ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മളെ എണ്ണ എന്ന മേടിക്കാൻ ആയിട്ട്.

ഏറ്റവും ഉചിതമായ ദിവസവും ശനിയാഴ്ചയാണ് മേടിക്കാൻ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ ഒഴിച്ച് വക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തില് എണ്ണം ഒഴിച്ചുവെക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള ദിവസവും ശനിയാഴ്ചയാണ്. അതുപോലെതന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അഭിമുഖം ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇടതുവശത്ത് വേണമെന്ന് പാത്രം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ നിറച്ച വയ്ക്കേണ്ട ദിവസം ശനിയാഴ്ച ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാൻ മറ്റു ദിവസങ്ങളിലെ എണ്ണ വാങ്ങാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പാത്രങ്ങളിൽ എണ്ണനിറച്ച വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് കുഴപ്പം എന്ന് അങ്ങനെ മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട്.

മറ്റു കുഴപ്പങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെതന്നെ ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ അവിൽ പക്ഷികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണമായി എടുക്കുക എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും.അങ്ങനെ നിങ്ങളെല്ലാം ശനിയാഴ്ച ദിവസവും ഇതുപോലെ ഒരു പിടി അവരുടെ പക്ഷികൾക്ക് ഭക്ഷണമായി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശനിദോഷ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പരിഹാരമാകുന്നത് ആയിരിക്കും.എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഇങ്ങനെ ആഹാരം കൊടുക്കാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തുനോക്കി ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിൻറെതായ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും.കൂടുതൽ അറിയാൻ ആയി വീഡിയോ കാണുക.