പാപം മോക്ഷം കിട്ടാൻ ഉള്ള വഴികൾ

ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒക്കെ പാവങ്ങൾ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആയിരിക്കും.ഒരു പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒക്കെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവും നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കുട്ടികളും പാഠങ്ങളും പരിഹരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻറെ ദോഷം മാറ്റി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും ഭാഗ്യവും ഒക്കെ ലഭിക്കാൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത്.

കർമ്മത്തിൽ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാം ചെയ്യുക അതല്ല ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം.അതല്ല ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എങ്കിൽ അത് ചെയ്താലും ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമാകും. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പരിഹാരം ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിഹാരം ഇതാണ് ദിവസവും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള നെയ് വിളക്ക് തെളിയിക്കുക നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് വിളക്ക് തെളിയിക്കുക.

മറ്റൊരു പരിഹാരമാണ്പക്ഷികൾക്ക് പക്ഷികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പക്ഷികൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് നമ്മുടെ എച്ചിൽ ആയിരിക്കരുത് വേണ്ടത് ഭക്ഷണമൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പ്രത്യേക ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് ആയാലും മതി വീട്ടിൽ വച്ച് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അത് കുറച്ചു പക്ഷികൾക്ക് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ദിവസവും കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ പാവങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പരിഹാരമാർഗമാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ ആയി വീഡിയോ കാണുക