അതിശക്തായ വശീകരണമന്ത്രം

നമസ്കാരം വളരേ എളുപ്പം ഒരാളെ വസികരികുവാൻ അത് അല്ലെങ്കില് സ്നേഹം നടിച്ച് നമ്മളെ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് ആളെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അനുസ്സരിച്ച് നമ്മുടെ ആഗ്രഹസാഫല്യം വരുത്താൻ ഈ വശ്യ പ്രയോഗത്തിലൂടെ സാധ്യമാണ് വെറും 3 ദിവസം കൊണ്ട് ആരെ വേണമെങ്കിലും വസികറികുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആലെ സോന്തം ആകാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ 3 ദിവസംപച്ചക്കറി മാത്രംകഴിച്ച് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ അതിരാവിലെ വേണം ഇത് ചെയ്യുവാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നടക്കുമെന്ന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യം ജയികും എന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ച് വേണം കർമം ചെയ്യൻ സ്നേഹം പ്രേമത്തിലെ താൽപര്യമില്ല എന്ന് കർക്കശമായി പറയുന്നവർക്കും ഈ കർമ്മത്തിലൂടെ പ്രണയസാഫല്യം നേടാവുന്നതാണ്.

ആവശ്യം ഒരു നാരങ്ങ ആണ് നാരങ്ങ 51 കഷണങ്ങളായി ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മുറിക്കുക അത് ഇപ്പൊ വേണം എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കർമം ചെയ്യാ രവിലെ എന്നോ വൈകിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഏതുസമയത്തും നമുക്ക് കർമം ചെയ്യാം കർമം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുളിച്ച് ശുന്ധിയോടെ വേണം ചെയ്യാൻ ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാത്ത്റൂം ലോ റൂമിൽ ലോ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്നു വേണമെങ്കിലും ഈ കർമ്മം ചെയ്യാം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സമയമോ നേരമോ ഒന്നുമില്ല പൂജ മുറിയിൽ വിലക് വച്ചിട് ഒന്നുമല്ല ഇത് വല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹസാഫല്യം നേടും എന്നുള്ള നെടും എന്ന കാര്യതതിൽ യാതൊരു തർക്കവും വേണ്ട അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമത്തിന് താൽപര്യമില്ല എന്ന് കർക്കശമായി പറയുന്നവർക്ക് കർമ്മത്തിലൂടെ പ്രണയസാഫല്യം നേടാം അതുപോലെ വശ്യം ഉപയോഗിച്ച നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു എടുക്കുവാൻ സാധിക്കും സത്യമാകും ഇതിനായി ഒരുനാരങ്ങ മാത്രമാണ് ആവശ്യം നാരങ്ങ 51 കഷണങ്ങളായി മുറിക്കുക ഇത് ആരും കാണാതെ വേണം.

ചെയ്‌യാൻ 51 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇനി പറയുന്ന മന്ത്രം നിങ്ങൾ ചൊല്ലുക ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ വെറും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നത് ഇതിനായി ആവശ്യം ഒരു നാരങ്ങ മാത്രമാണ് നാരക 51 കഷണങ്ങളായി മുറിക്കുക 51 കഷണങ്ങളായി മുറിച്ച് നാരങ്ങ എടുത്തതിനുശേഷം 21 പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ തലക് ഉഴിയുക ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെ 51 പ്രാവശ്യം നാരങ്ങ എടുത്ത് തലയിൽ ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അയാൾ അയാൾക്ക് കേട്ടതായി ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് ഉൾപ്പെട്ടതായി മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിനെ ഗുണം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കൂടുതല് വിവരങ്ങള് അറിയാന് വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.