കൽപ്പൂരം കൊണ്ട് പണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിദ്യ

ചിലരുടെ ജാതകപ്രകാരം പണം സമ്പാദിക്കുവാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജാതകത്തിൽ യോഗത്തിന് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ചില സ്വന്തക്കാരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കണ്ണുദോഷം കൊണ്ട് അത് സാധ്യമാകാതെ വരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ച നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഇല്ലാതാക്കാം ചില ലളിതമായ പരിഹാരം കർമ്മത്തിലൂടെ നമുക്ക് ധാരാളം പണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് ചെലവാക്കാനും കാര്യങ്ങൾ നടത്തുവാനും ഒക്കെ സാധ്യമാകും. ഇതുവെച്ച് സകല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്.

ഇത് പച്ചക്കർപ്പൂരം ഇത് എല്ലാ കടകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് വാങ്ങുവാൻ ലഭിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഏലയ്ക്കാപൊടി ആണ് ആവശ്യം ഏലക്ക എടുത്തു പൊട്ടിച്ചു നന്നായി പൊടിയാക്കുക അതിനുശേഷം ചക്കക്കുരുവും ഏലയ്ക്കാപ്പൊടിയും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. തുക പച്ചക്കർപ്പൂരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു ദുഷ്ട ശക്തികളും നമ്മൾ അടുക്കുക ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജിയും നമ്മുടെ വാസസ്ഥലത്തു നമ്മളിൽ എത്തുകയില്ല പച്ചക്കർപ്പൂരം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരുവിധത്തിലും ഒരു ദോഷവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അല്പം പച്ചക്കർപ്പൂരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്.

അങ്ങാടി കടയിലേക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അവൻറെ വിലയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അല്പം പച്ചക്കർപ്പൂരം കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പണത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരു സമയത്തും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്.പണം ഒരുപാട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം പണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പച്ചക്കർപ്പൂരം കൊണ്ട് തരും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ആയി ഒരു തോന്നൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ബാക്കി അറിയാനാ വീഡിയോ കാണുക