പണം കായ്ക്കുന്ന മരം

നമസ്കാരം പണം കായ്ക്കുന്ന മരണത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഞെട്ടണ്ട അങ്ങനെ ഒരു മരം ഇല്ല. അങ്ങനെയൊരു മരത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ?മാതൃക താന്ത്രിക വിദ്യകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് പണം കാഴ്ചെടുക്കാം. ഈ മരത്തിൽനിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിൻറെ സമ്പൽസമൃദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേടി എടുക്കുവാൻ സാമ്പത്തികമായി ഗുണം ഉണ്ടാകുവാൻ മരത്തെ കൊണ്ട് കഴിയും. ഇതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികഭദ്രത കൂട്ടുവാൻ ഈ ഒരു ആറ് രൂപയുടെ കോയിൻ വച്ച് സാധ്യമാവും. മൂന്ന് ആറ് നാണയം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സമ്പൽസമൃദ്ധി നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാം. പറയുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയി ആർക്കും ചെയ്യാം ഇതിനായി ആവശ്യം പച്ചരി വേണം.

അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പപ്പായ മരവും മാത്രം മതി.പിന്നെ നമ്മുക്ക് ആവശ്യം കുറച്ച് ബസ്മം ആണ്. ആറ് രൂപയും,ബസ്മവും,കുറച്ച് മണ്ണും പപ്പായ ചെടിയും ഉപയോഗിച്ച് സാമ്പത്തികമായി അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധ്യമാകും. ദൈവത്തെ ചുറ്റി വേണം ചെയ്യുവാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വേണം വയ്ക്കുവാൻ. രാവിലെ 7 മണിക്ക് എട്ടുമണിക്ക് ചെയ്യാം ഉച്ചക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കും ചെയ്യാം രാത്രിയും ചെയ്യാം പക്ഷേ രാത്രി ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലത്. ഇരിക്കുന്നതാണ് 7 മണിക്കും 8 മണിക്കും ഇടയിലുള്ള മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുക ചെയ്യേണ്ടത് എടുക്കുക അതിനുശേഷം കോയിൻസ് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നായി വയ്ക്കുക ബാക്കി അറിയുവാൻ ആയി വീഡിയോ കാണുക