നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു രഹസ്യം പറയണോ, മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു നിറം പറയൂ

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽകൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഇതിൽ മൂന്നു നിറങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞ നീല കറുപ്പ് ഒന്നാമത്തെ നിറം മഞ്ഞയും രണ്ടാമത്തെ നിറം നീതിയും മൂന്നാമത്തെ നിറം കറുപ്പും മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഇതിൽ എന്ന് ഞങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നിറം അത് നിങ്ങളുടെ പല കാര്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തും ഒന്നാമത്തെ നിറം മഞ്ഞ മഞ്ഞയാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത എങ്കിൽ അല്പം ഉദാസീനത ഉള്ളവരായിരിക്കും സന്തോഷം പൊതുവേ കുറവായിരിക്കും താങ്കൾ ഏതോ ചതിയിൽ പെട്ടു എന്നും ഇവിടെ നിന്നും ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും.

ഇപ്പോഴും ഇവർ ചിന്തകളിൽ ആയിരിക്കും ഈ നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ എപ്പോഴും നടക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും താങ്കളെക്കുറിച്ച് ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്ത വികൃതം ആയിരിക്കും ഇവരുടേത് ഈ നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ഉപകാരി ആയിരിക്കും എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ ഇവരെ കുറിച്ച് നല്ലത് മാത്രമേ കരുതി രണ്ടാമത്തെ നിറം നീല നിറമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ധാരാളം സ്വപ്നം കാണുന്ന സന്തോഷപ്രദമായ ജീവിതം പ്രണയിക്കുന്നവർക്കായി പ്രണയം എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം അത് പല സ്വപ്നങ്ങളും മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വരും കൊണ്ടുനടക്കുന്ന വരുമായിരിക്കും നടക്കില്ല എന്ന് കരുതി സ്വപ്നം കാണുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുവാൻ ചാൻസ് ഉളളവർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.