വീട്ടിൽ ഈ മരങ്ങൾ വൈകരുത് പണം വരില്ല ദുരിതം ഒഴിയിലല്ല

നമസ്കാരം ചില ദൃശ്യങ്ങൾ വീടിൻറെ ചുറ്റുമതിൽ നുള്ളിൽ നട്ടു വളർത്താൻ പാടില്ല വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്നും കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവും ബുദ്ധിമുട്ടും ആയിരിക്കും ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ എന്നും കലഹം വീട്ടിൽ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഇല്ലായ്മ എത്ര പണം കിട്ടിയാലും അത് ചെലവായി പോവും യാതൊരു രീതിയിലും കടങ്ങളൊക്കെ ഏറിവരും മനസ്സിന് ഒരുകാലത്തും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകില്ല നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത് സാമ്പത്തികമായി വളരെ പ്രശ്നവും അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ചെന്ന് ചാടും രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകും അതുപോലെ ഭാര്യാഭർത്താക്കൻമാർ തമ്മിൽ വളരെയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരിക്കലും തരണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്നും എന്നും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതൊന്നും.

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കില്ല ഒരു ജോലിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നടക്കും സാമ്പത്തികമായി നമ്മളെ ഒരുപാട് തളർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദുരിതങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ വീടിനു ചുറ്റും അതിനുള്ളിൽ വരുവാൻ പാടില്ല അന്യരുടെ വസ്തുവിൽ അതു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ചുറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇത്തരം മരങ്ങളോ ചെടികളോ പിടിപ്പിക്കരുത് ഏതൊക്കെ വൃക്ഷങ്ങളാണ് വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വൃക്ഷങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒരുകാരണവശാലും ശീമപ്ലാവ് കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ വരരുത് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ എന്നും ആപത്ത് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു മേൽഗതി ഉണ്ടാകില്ല നമ്മൾ ചെന്ന് ചാടുന്നത് എല്ലാ മതത്തിലും അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു സമാധാനവും ലഭിക്കില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കില്ല നമ്മുടെ വീടിന് ലഭിക്കില്ല കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക