ഈ സാധനം ഒന്നും ദാനം കൊടുക്കരുത്

നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ചില വസ്തുക്കൾ സാധനങ്ങൾ ഒന്നും നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഐശ്വര്യം ഈശ്വരാധീനം ഭാഗ്യം നമ്മളെ വിട്ടു പോകും എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് പാടില്ലാത്തത് ദാനം കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേക സമയങ്ങളും സന്ദർഭം ഒക്കെ നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ ദാന വസ്തുക്കൾ സാധനങ്ങൾ ഒന്നും ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പടുള്ളത്അല്ല. ബന്ധുക്കൾ ആണെങ്കിലും പുറത്തുള്ള ആളുകൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല.

അത് നമുക്ക് ദോഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ നഷ്ടങ്ങളും നാശങ്ങളും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ഒരു ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ദാനം കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട് എടുത്തു ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പരക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഉയർച്ചകൾ സമിതികളും ഉണ്ടാകുന്നതിനെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഗാനം കൊടുക്കാറില്ല അതുപോലെതന്നെ ഏതൊക്കെ ആളുകൾക്കാണ് ദാനധർമ്മം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പ്രത്യേകം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് താൻ അധർ വാദികൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പ്രത്യേകം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അർഹതയുള്ള അർഹത പാലിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ആഹാരം കൊടുക്കാൻ അതിന് ഒരു വിലയും ഉണ്ടാകില്ല കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.