വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോ ഈ കാര്യങ്ങൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ അല്ലേ ഗതി പിടിക്കില്ല

നമസ്കാരം വീട്ടിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു കലാശാല അബദ്ധങ്ങളും മണ്ടത്തരങ്ങളും കാണിക്കരുത് അങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ട പക്ഷം ഐശ്വര്യ കളും കുറഞ്ഞുവരും ഏതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം സ്ഥാപനങ്ങളിലും രാവിലെയും വൈകിട്ടും വിളക്ക് വയ്ക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടായിരിക്കാം ചില പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം സന്ധ്യാസമയത്ത് സന്ധ്യാസമയത്ത് വിളക്ക് കെടുത്തുന്ന ഏർപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്.

തിരി ഇടത്തും എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിനുശേഷം ഒഴുകുന്ന ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ദുരിതം കഷ്ടതകളും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒഴിച്ച ശേഷം മാത്രം കത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇടുമ്പോൾ വളരെ ശക്തമായി ആളിക്കത്തുന്ന വിധത്തിലും തീർത്തും നാളെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലും പതിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ശാന്തമായി ചിരി രീതിയിലാണ് വെക്കേണ്ടത് വളരെ ശാന്തമായി കത്തുന്ന അവസ്ഥ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ വെക്കുന്നത് കാര്യം പലരും പലരീതിയിലും വെക്കാറുണ്ട് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.