വീട്ടിൽ ഈ മരങ്ങൾ വയ്ക്കരുത് പണം വരില്ല ദുരിതം തീരില്ല;

നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ വീടിന് സമീപത്ത് ഇത്തരം വൃക്ഷങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വീടിനടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനു ചുറ്റും വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വീട്ടിൽ ദോഷം വരുത്തും സാമ്പത്തികമായി ഇത് ഒഴിവില്ല വ്യവസ്ഥയിൽ എത്തിപ്പെടും പണം ഒരു കാരണവശാലും ആ വീട്ടിലേക്ക് വരുകയില്ല ദുരിതവും.

ഒരു കാരണവശാലും ഒഴിഞ്ഞുപോവുകയും ഒരു കാരണവശാലും ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല തന്നെ ജോലിയിൽ ആണെങ്കിലോ ചെറിയ ജോലിയിൽ ആണെങ്കിലും വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും കുറവായിരിക്കും അതുപോലെതന്നെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും കുടുംബത്തിൽ കലഹം ഒഴിഞ്ഞ സമയം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ലോക ദുരിതങ്ങളും കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാവും ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യവും നടക്കും കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക