ഈ സമയംകളിൽ സ്ത്രീകല് കുളിക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും;

നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഭാരതീയ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾ പ്രമുഖ സ്ഥാനമാണുള്ളത് ഐശ്വര്യത്തിനും സമൃദ്ധിയുടെയും കൂട്ടമായി അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൻറെ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്കാരവും ആചാരവും പെരുമാറ്റങ്ങളും ഒക്കെയാണ് സംസ്കാരത്തിൻറെ മുഖമുദ്ര അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഐശ്വര്യം എന്നുപറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പവിത്രമായ സ്ഥാനമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ നൽകപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളോ അതുപോലെതന്നെ ചില ആചാര മര്യാദകളും പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ആചാരങ്ങളോടും ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങ പാലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിലും വീട്ടിലുംവളരെ പ്രാധാന്യവും നിലയും വിലയുമൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന ഭാരതീയ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുഇത്തരത്തിൽ പറയപ്പെട്ട സമയങ്ങളിൽ കുളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് രാവിലെ ഉദയത്തിനു മുൻപ് തന്നെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക