വശീകരണം 100%

വശീകരണം എന്ന പദം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു കർമ്മം നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ആണ്. ഭാര്യ ബര്ത്ഡേ ബന്ധങ്ങളിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ഞാനും അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ പിണക്കങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ഉലുവ നല്ല ബന്ധങ്ങളിൽ മാത്രം ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു സ്വീകരണം എന്നത് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവർ മാത്രം ഇല്ല നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തും വശീകരണത്തിൽ കൂടി സാധിച്ചെടുക്കാൻ ആവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ആവാം.

ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം സാധിച്ചു എടുക്കുന്നതിനും ഈ ഒരു കർമ്മം ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം തെറ്റായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളിലും ഈ ഒരു കർമം ഉപയോഗിക്കരുത്. നിങ്ങളെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്ന ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ ദോഷഫലങ്ങൾ അതിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കുട്ടികളെ മാതാപിതാക്കളുടെ നേരിൽ വശീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

കർമ്മത്തിൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ 5 ഗ്രാമ്പൂ ഒരു വെള്ളപേപ്പർ മാത്രമാണ് ആണ് ഇവ രണ്ടും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഈ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മതിക്കാൻ ആവാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നുക്കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലാണ് ശനിയാഴ്ച ദിവസം 7 മണിക്കാണ് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് ശനിയാഴ്ച തുടങ്ങി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച വരെ കൃത്യമായി ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ള കളർ പേപ്പർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ചുവന്ന മഷി ഉള്ള നിങ്ങൾ ആരെയാണ് വശീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവരുടെ പേര് എഴുതുക. അതിനുശേഷം 5 ഗ്രാമ്പു കൂടി വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ വെച്ച് മടക്കേണ്ടതാണ്.