ഇങ്ങനെ ഒരു വൃത്തിയാക്കൂ നിങ്ങളുടെ വീട് ഒരു സ്വർഗ്ഗം ആകും

നമ്മുടെ വീടും പരിസരവും നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് വൃത്തിയുള്ള വീടുകൾ മാത്രമേ ലക്ഷ്മി ദേവി കുടികൊള്ളുക യുള്ളൂ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം അവിടെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ചില വീടുകളിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് കല്ലുവെട്ടു വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നത് നമ്മൾ തുടക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് കല്ലുപ്പ് ഇടുന്നത് തീർച്ചയായും ഇത് ഒരു നല്ലത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും മാറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.

കല്ലും ഉപയോഗിച്ച് വീടുകളിലേക്ക് ദൃഷ്ടി ദോഷം മാറിക്കിട്ടും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പ് ഉള്ളതുതന്നെയാണ്. എന്നാൽ ദൃഷ്ടിദോഷം മാറി മറ്റു സൗദി എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും വന്നെത്താൻ മറ്റു ചില വസ്തുക്കൾ കൂടി അതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് ആയുണ്ട് . നമ്മൾ വീട് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കുന്നതോടെ നിങ്ങളുടെ മാനസികമായി ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മാനസികസമ്മർദ്ദം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരം മാർഗം ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്നതായിരിക്കും.

വീടുകളിൽ മാത്രമല്ലനിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉയരത്തിലെത്തൂകയും അവിടുത്തെ ദോഷങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും എല്ലാ നഷ്ടങ്ങലെല്ലം മാറി സമ്പന്നതയിൽ വന്നെത്തൂകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഏതെല്ലാം സാധനങ്ങളാണ് അതിലേക്കിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം കാം കലിപ്പ് മഞ്ഞപൊടി പച്ചക്കർപ്പൂരം കൂടാതെ അല്പം ഗോമൂത്രം കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം മാറിക്കിട്ടുകയും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.