നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ള ആളുകളുടെ സ്നേഹം ലഭിക്കുവാൻ ആയി ചെയ്യേണ്ടത്

നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തീർച്ചയായും ഒരു ആളോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം തോന്നാരുണ്ട്. ആ ഒരു സ്നേഹം ഓണം നമുക്ക് കിട്ടുവാനും നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുടെ സ്നേഹം നിങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുവാനായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കർമ്മം ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. രാവിലെ കാണാം ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നിങ്ങളെയും ശരീരശുദ്ധിയും മനുഷ്യബുദ്ധിയും ഉറപ്പുവരുത്തുക ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ. ആദ്യമായി പൂജാമുറിയിലേക്ക് പോവുക നിങ്ങൾ അന്യമതസ്ഥർ ആണെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ് മതസ്ഥർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഒരു കർമ്മം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പൂജാമുറിയിൽ എങ്കിൽ മറ്റൊരു ശുദ്ധമായ ഉള്ള സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ തലയിൽ മൂന്നുപ്രാവശ്യം ഈ വെള്ളം കൊണ്ട് ഒഴിയുക അതിനുശേഷം ഈ വെള്ളം മുറിവുകളിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം കുറച്ചു കുറച്ചായി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തെളിക്കുക. അതിനുശേഷം മൂന്ന് കുരുമുളക് എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ പാദം മുതൽ തല വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നന്നായി ചുറ്റുക. ശേഷം ഈ എടുത്ത് കുരുമുളക് ഒന്ന് കിഴക്കുവശത്തോ ഒന്ന് പടിഞ്ഞാറുവശത്ത് ഒന്ന് തെക്കുവശത്ത് ഓട്ടും എറിയുക. ശേഷമാണ് ഈ ഒരു കർമ്മത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം വരുന്നത്.