ശത്രുശല്യം ഉള്ളതാക്കാം

നമ്മുടെ ഏവരുടെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള ശല്യം യം ഒരുപാട് ഉയർച്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിലും മൂക്ക് ഒട്ടേറെ കണ്ണീർ കിട്ടുവാനും ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ശല്യം ഉണ്ടാവും . ശത്രുശല്യം കണ്ണേറും നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും ഒരുപാട് ബാധിക്കുന്നതായി രിക്കും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

ഇത് രോഗങ്ങൾ ആയിട്ടോ മറ്റ് ആപത്തുകൾ ആയിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ആയിട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ആയിരിക്കും കീറി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. ശത്രു ശല്യം മാറി കിട്ടുവാനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നസ്യം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ എല്ലായിപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് 9 വറ്റൽ മുളക് ഉപ്പ് എന്നിവ മാത്രമാണ് ഇതിനാവശ്യം.

എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സ്ഥലം വളരെ വലുതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു മൺപാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് പച്ചക്കർപ്പൂരം ഇട്ടു തീ കത്തിക്കുക ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പച്ച കർപ്പൂരം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിരട്ടയും ഇടാവുന്നതാണ് അതിനു മുകളിലായി നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ഇട്ടു കൊടുക്കുക ഇത് കല്ലുപ്പ് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണയായി ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ കലിപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത് അതിലാണ് ആണ് ലക്ഷ്മി ദേവി കുടികൊള്ളുന്നത്. അതിനുശേഷം കത്തിച്ച് മൺ പാത്രത്തിലേക്ക് കലിപ്പ് ഒരുപിടി എടുക്കുക അതിനുശേഷം 9 വറ്റൽമുളക് ഓരോന്നായി അതിലേക്കു ഇട്ടു കൊടുക്കുക.