വശീകരണം പെട്ടെന്ന് സാധ്യമാകാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം

നമുക്ക് പല വസ്തുക്കളെ വശീകരിക്കാം അത് ഒരു തെറ്റായി ട്ടുള്ള കർമ്മമല്ല കർമങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുകാരണവശാലും ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി അരുത് ഇത് നല്ല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഭാര്യ ബന്ധങ്ങൾക്കിടയിൽ അവരുടെ സന്തോഷകരമായ ജീവിതത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെയുള്ള സത്യസന്ധമായി ട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്ക് ഒരു കർമ്മം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് ആഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് മിടുവാനായി ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് വശീകരിച്ച എടുക്കുവാൻ ആയി ഒരു കർമ്മം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

നല്ല കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് ഇത് ചെയ്തു നോക്ക് നല്ല പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നടത്തി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ദുഷ്ട ചിന്തകൾക്കായി ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻറെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ദോഷമായി രീതിയിൽ തന്നെ ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. കർമത്തിനായി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് കുറിച്ച് പായലുകൾ ആണ് ആണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ മതിലുകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് കുറച്ച് മതിലുകളിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുക്കുക. ഒരു കർമ്മത്തിന് വേണ്ട മുഖ്യ വസ്തു പായൽ ആണ്.