ഈയൊരു കർമ്മംചെയ്തുനോക്കൂ പിന്നീടങ്ങോട്ട് പണങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര തന്നെയായിരിക്കും

നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം മാറ്റി എടുക്കുവാൻ കൂടാതെ ആഗ്രഹങ്ങളും നടതിയെടുക്കൂവാനും ആയി ചില മാന്ത്രിക താന്ത്രിക വിദ്യകളിലൂടെ കഴിയും . അതുകൊണ്ട് ഒരു കർമ്മം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവുകയും ആയിരിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടി ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കുന്ന തായിരിക്കും. കൂടാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും സെക്സ് ദോഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കർമ്മങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ കൂടാതെ മറ്റുള്ളവരെ കടത്തിവെട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉയർച്ചകൾ വന്നുചേരുന്നത് ആയിരിക്കും.

ഈ ഒരു കർമ്മത്തിനായി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 11 കുരുമുളക് ആണ്. ആദ്യം 11 കുരുമുളക് എടുക്കുവാ അത് നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകുക, ഈ ഒരു കർമ്മത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ കർമ്മങ്ങളും വേണ്ട ഒരു ചിട്ടയാണ് ശുദ്ധി. കുളി ശുദ്ധി ആയതിനുശേഷം മാത്രമേ ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ശുദ്ധീയായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ മെയിൻ വാതിലിനടുത്ത് നിന്ന് കിഴക്ക് നോക്കി വേണം കർമ്മം ചെയ്യുവാനായി. നിങ്ങൾ അതിനെ വിഷ്ണുഭഗവാനെ നല്ലവണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കുക