ഇവ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻറെ ഫലം എന്താണെന്ന് അറിയുക

നമ്മൾ ദിനംതോറും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട് അതിൽ ചിലതിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധാപൂർവം കൈകാര്യം ചെയ്യരുത്. ഉദാഹരണമായി നിങ്ങൾ ഒരു മരിച്ച ആളുകളെയാണ് നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളിലും നാട്ടുകാരിലും ദുർ മരണപ്പെട്ടവരെ അതായത് ആകാതെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം സംഭവിച്ച ചെറുപ്പക്കാർ , പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻറെ മുൻകൂട്ടി സ്വപ്നത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു.

നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ലിങ്കിൽ നാട്ടുകാരൻ പ്രായമായ സുഖം മരണപ്പെട്ട വരെയാണ് നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് എങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിൻറെ അർത്ഥം. തുടർന്ന് ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട് ഇതിൻറെ അർഥം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നേർച്ചകളും വഴിപാടുകളും നേരുന്നു അതിനുശേഷം അത് മറന്നുപോവുകയും മറ്റും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തിൻറെയൊ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തെയും സ്വപ്നം.

സിനിമ സ്വർണ്ണമണി സ്വപ്നം കാണുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വർണ്ണം തിരിച്ചു നിൽക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നതിൻറെ അർത്ഥം. മറിച്ച് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ മറ്റൊരാളാണ് സ്വർണ്ണം തിരിച്ചു നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ആപത്തു വരുന്നത് എന്നതാണ് അതിൻറെ അർത്ഥം.