വെറും ആറ് നാണയങ്ങൾ കൊണ്ട് പണം സമ്പാദിക്കാം, കടങ്ങൾ വിട്ടാം

ഓണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് നല്ല തൊഴിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നല്ലരീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂടി നമുക്ക് ഒരുപാട് പണത്തിൻറെ ആവശ്യം വരുന്നു . സിനിമ ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കുന്ന ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്കു വേണ്ടത്ര വരുമാനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു ചിലർക്ക് വരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി ചെലവിടുന്നു ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പലപ്പോഴായി ജീവിതത്തിനായി ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം വലിയ കടം ആയി മാറാറുണ്ട്.

ന്യൂ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായും അത് നല്ല ഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏഴു ജന്മം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വരുമാനം അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കായി ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭം ഇല്ലാതാവുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ വരും അതിൻറെ ഒരു ചെറിയ സമ്പാദ്യം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നു .

വളരെ ലളിതമായി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് ആണ് നിങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്കും ഇടയിലുള്ള സമയത്താണ് ഈ ഒരു കർമം ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഗുണകരമാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യുവാൻ പറ്റി യില്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യ സമയമോ ഇതിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് .