അഞ്ചു ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം നടന്നു കിട്ടുന്നതായിരിക്കും

നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ പ്രയത്നിച്ചാലും നടക്കാതെ പോകാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് പോകുന്ന ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ സ്വപ്നങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്തു നോക്ക് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സഫലമായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.

കർമ്മം ആണിത് കർമ്മം ആർക്കു വേണമെങ്കിലും ഏതു ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഏതു സമയത്തു വേണമെങ്കിലും എഴുതാവുന്നതാണ് ആരുടെ സൗകര്യങ്ങൾ നോക്കി ഏതുസമയത്തും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ലളിതം ആയിട്ടുള്ള കർമ്മം ആണിത്. ഈ ഒരു കർമ്മത്തിന് വെള്ളപേപ്പർ എടുക്കുക അതിൽ നൂറ്റിഎട്ട് പ്രാവശ്യം ശ്രീരാമജയം എന്ന് എഴുതുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ശുദ്ധി ആയതിനുശേഷം മാത്രമേ കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കർമ്മങ്ങൾക്കും അതിൻറെ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാവുകയില്ല.

ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ശ്രീരാമജയം എഴുതുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നടന്നതായി നിങ്ങൾ സംഘൽപ്പിക്കുക. അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്നവർ അവർക്ക് സഹായം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അന്നദാനം നടത്തുക എന്ന് കൂടി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക.ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുമൂലം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം തീർച്ചയായും സഫലമായി തീരുന്നതാണ്.