ശനിയാഴ്ച്ച ദിവസങ്ങളിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തവ

നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ വേണ്ട ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റിയ തുണ്ട് ഇവ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻറെ ഫലം നിങ്ങൾ നല്ലതുമാത്രം വരുന്നതായിരിക്കും. ഉള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ സകല ഐശ്വര്യവും മനസ്സമാധാനവും സാമ്പത്തിക ഉന്നമനവും ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. സ്നേഹിച്ച ദിവസങ്ങളിൽ വാങ്ങാൻ പാടില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഏതാണെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവ ദിവസങ്ങളിൽ വാങ്ങാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നും ഉള്ള കാരണങ്ങൾ നോക്കാം.

ഗ്യാസ് ,ഗ്യാസ് ലൈറ്റ്, കത്തി ,കത്രിക, പുതിയ സാധനങ്ങളൊന്നും ശനിയാഴ്ച്ച ദിവസങ്ങളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് രീതിയിൽ ഉള്ള ദോഷങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കും. അതിന് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വേണ്ട ഗോതമ്പുപൊടി ഉപ്പ് ദോശമാവ് മറ്റ് മാവുകൾ ഒന്നും തന്നെ ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ വാങ്ങുവാൻ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പല ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. സാധനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ശനിയാഴ്ച വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വീടുകളിൽ അസുഖങ്ങൾ പോലുള്ള ആപത്തുകൾ വരാൻ ഒരുപാട് വഴിയൊരുക്കുന്നത് ആയിരിക്കും.

അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വീടുകളിലെ ആണുങ്ങൾക്കാണ് പ്രത്യേകമായും ബാധിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ആണുങ്ങള് സുഖം അസുഖബാധിതനായി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഒരു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിമറിക്കവുന്നത് ആണ്. അതുപോലെതന്നെ സ്നേഹിച്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള എണ്ണയും വാങ്ങാതിരിക്കുക പക്ഷേ നല്ല വാങ്ങുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ബാക്കിയുള്ള എന്നത് ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ വാങ്ങാതിരിക്കുക കൂടാതെ ചൂല്, മൊപ്പ് തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ കൂടി വാങ്ങാതിരിക്കുക.