നിങൾ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാവാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം തെളിയാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ

നമ്മുടെ ഭാഗ്യം ഇങ്ങനെ വർധിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊട്ടതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊന്നാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ ചുറ്റും ചിലർ ഉണ്ട് അവർ തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നതും എല്ലാം പൊന്നാവും. എന്ത് സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിചാലും അത് വിജയത്തിലേ അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ. അവർ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംരംഭങ്ങളിലും അവർ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിചേരുന്നതായിരിക്കും. സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ബസ്സിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഈ വ്യക്തികളെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും അത് സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ വിജയത്തിലേക്ക് ഉം നയിക്കും.

കുടലിലെ നമുക്ക് തരുന്ന കൈനീട്ടി ഞങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിന് കാരണമായേക്കാം. അവരുടെ ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം കാരണം അവർക്ക് ഗുരുവിൻറെ അനുഗ്രഹം കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഉള്ള അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കും നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളും തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കി മാറ്റിയ കഴിവുള്ളവനായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഗുരുവിൻറെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിലും ചൊരിയുകയായിരിക്കാം.

ഗ്രഹനിലയിലെ ഗുരുവിൻറെ സ്ഥാനമനുസരിച്ച് ഒരിക്കലും ഈ നന്മ നിങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഗ്രഹനിലയിലെ ഗുരുവിൻറെ സ്ഥാനം മാറ്റുവാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ തീർച്ചയായും ഗുരുവിനെ പ്രീതി പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഗുരുവിൻറെ കടാക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മുജ്ജന്മ പാപം പറഞ്ഞുവരുമ്പോൾ ആയിരിക്കും. ചിതലിന് ഗുരുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം.