ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം കാം നമ്മുടെ വീട് പരിസരവും ഒരു കാരണവശാലും അശ്വതി ആയി സൂക്ഷിക്കരുത് ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് വീട് പരിസരത്തിനും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദിവസങ്ങൾ ഏർപ്പെടാവുന്നതാണ് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുന്നേറ്റം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടും പരിസരവും നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക വേവിക്കുന്ന വീട്ടിലും മാത്രമേ ഐശ്വര്യങ്ങളും സമാധാന ങ്ങളും സർവ്വവും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.

വീടും പരിസരവും വൃത്തിയില്ലാത്ത ഭക്ഷണം വിഷമുള്ള അവിടെ വസിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് സാഹചര്യത്തിൽ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. വീടുകളും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ എത്തുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തതായി സ്ത്രീകൾ ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ തല കുളിക്കേണ്ടത് എല്ലാദിവസവും കുളിക്കാനുള്ള താണ് എന്നാലും ഒരു കാരണവശാലും ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ കുളി നിർബന്ധമാക്കുക ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കരുത്.

അതുപോലെതന്നെ വീടുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മറ്റൊരു കാര്യമാണ് വീടുകളിൽ അനാവശ്യ സാധനങൾ ഡബ്ബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആവശ്യസാധനങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് അനാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അനാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വെക്കുന്നതും വീടുകളിൽ ഐശ്വര്യം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. സാധനങ്ങൾ ആവണമെന്നില്ല പുതിയത് ആണെങ്കിലും നാം ഒരു കാരണവശാലും വീടുകളിൽ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ നിറച്ച വെക്കരുത് വീടുകളിലെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഉള്ള സാധനങ്ങൽ മാത്രം വാങ്ങി വയ്ക്കുക.