ചൂലിന് സ്ഥാനം ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ദിനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറിക്കിട്ടും

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിനക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് ചൂല് ചില വീടുകളിൽ ഇത് രണ്ടും മൂന്നും ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും . ഹിന്ദി വീട് വൃത്തിയായും ശുദ്ധിയായി മരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ചൂല് അനിവാര്യഘടകമാണ്. എന്നാൽ നാം പലപ്പോഴും പലസ്ഥലങ്ങളിലും പല ദിശയിൽ നോക്കി ചൂലുകൾ വെക്കാറുണ്ട് . അത് ഒരു തെറ്റായ രീതിയാണ് നിങ്ങളുടെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾക്കും ദുഃഖങ്ങൾക്കും ദുരിതങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഈയൊരു കാര്യം കാരണമായേക്കും.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചൂല് വെക്കുന്ന സ്ഥാനം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ചൂല് തലകീഴായി കുത്തി വെക്കരുത് ഇതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ദാരിദ്രം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് . ചൂല് വെക്കേണ്ട ദിശ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഈശാനകോണിൽ നിങ്ങൾ ഒരുകാരണവശാലും ചൂല് വെക്കരുത്. ഇന്ധന കോൾ എന്നുപറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ വടക്ക് കിഴക്ക് മൂല ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും ചൂല് വെക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

ചൂല് വയ്ക്കാൻ അനുയോജ്യം ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല ആയിട്ടുള്ള വായുവും മൂലയാണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂല് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതായത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയിൽ. അതുപോലെതന്നെ ഈശാന മൂല കന്നിമൂല അഗ്നിമൂല സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും ചൂലുകൾ സൂക്ഷിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തുന്നതാണ്.