പ്രതിമ വെക്കേണ്ട ദിശ ഏതെന്നു നോക്കാം

നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കുബേര പ്രതിമ ഉന്തെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ട ദിശ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാൻ. ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഐശ്വര്യം ലഭിക്കുന്നതാണ്.കുബേര പ്രതിമ അതിൻറെ ദിവസം നോക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി കൾ എല്ലാം മാറിക്കിട്ടുകയും പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുന്താവുകയായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പലപ്പോഴും വഴക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സമാധാനക്കേട് പിള്ളേരെല്ലാം നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് നല്ലൊരു മാറ്റം വരുന്നതായിരിക്കും.

വീടുകൾ കുബേര പ്രതിമകൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു വിഷയമാണ്. ഇതുമൂലം സ്ഥാനം നൽകി സ്ഥാപിക്കുന്നത് മൂലം നിങ്ങളുടെ യുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാവുന്നത് ഇരിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയങ്ങളിൽ നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു വഴികാട്ടിയായി ഇത് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. വീടുകളിൽ ആയിക്കോട്ടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആയിക്കോട്ടെ സ്ഥാപിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും നല്ലൊരു ജീവിതം ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സുഖകരമായിരിക്കും പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ നന്നായി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതം സുഖകരമായി ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമാവും.

ടുഡേ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ടേബിളിൽ ഈ ഒരു പ്രതിമ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവളുടെ പഠിത്തം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോവുക അവർക്ക് ജീവിത വിജയം നേടാൻ അത് സഹായകരമാകും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അവർക്ക് എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ഉയർന്ന മാർക്കുകൾ മുഴുവനും അവർക്ക് നല്ല പഠിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഇതുമൂലം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി ഉയറ്ച്ചയിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കുബേര പ്രതിമ യുടെ സ്ഥാനം ഏതു നോക്ക് നിങ്ങൾ കിഴക്ക് ദിശയിൽ പ്രതിമ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതുപോലെ സ്ഥാപിക്കുക . ഇനി ചെയ്യുന്നതുമൂലം പ്രതിമയുടെ എല്ലാ എല്ലാ നന്മകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആശിർവാദം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.