ഉപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനം ശ്രദ്ധിക്കുക

ഇവിടെ വീടുകളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു വസ്തു വകുപ്പ് സരസ്വതി ദേവി കുടികൊള്ളുന്നത്. വസ്തുവിനും അത് വെക്കേണ്ട സ്ഥാനം ഉണ്ട് ഒരു സ്ഥാനം പ്രകാരം നിങ്ങൾ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻറെ എല്ലാ നന്മകളും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നുചേരുന്നതാണ് അല്ലാത്തപക്ഷം ഫലങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ശക്തിയുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ഉപ്പ ഒരുപാട് ദൈവിക കാര്യങ്ങളിലും കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ഉപ്പ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന വിധം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ അതിൻറെ ഫലം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതായിരിക്കും.

കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ച് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കും അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മഹാലക്ഷ്മി കൊടുക്കുന്ന ഉപ്പ ഉപ്പ നമുക്ക് ഏത് സ്ഥലത്താണ് വയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ വെച്ച് ആണ് അതിൻറെ ഐശ്വര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ളവർക്കും ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഉപ്പ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുന്ന ഭരണി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കുപ്പി ഉപ്പ എല്ലായിപ്പോഴും നിറഞ്ഞുനിൽക്കണം ഒരു കാരണവശാലും കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തീർന്നുപോവുകയും ചെയ്യരുത്.

നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ എല്ലാ സമയത്തും ഉപ്പ് നിറഞ്ഞ തന്നെ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപ്പ് തീർന്നശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വിട്ടു ഒഴിയുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും ഉപ്പ നിറഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് . കൂടാതെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഉപ്പ് വാങ്ങുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ ഉപ്പ് വാങ്ങാൻ കഴിയുമെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഉപ്പ് വാങ്ങുന്നതാണ് ഫലം ഉണ്ടാകുന്നത് . ഉപ്പ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിധവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഉപ്പ താഴെ വീഴുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.