ദുഷ്ട ശക്തികളെ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം

സമൂഹത്തിൽ മാന്യത ഇത് ഉണ്ടാവുന്ന അവരുടെ ജീവിതം വളരെ സുഖകരവും മാന്യത ഇല്ലാത്തവരുടെ ജീവിതം വളരെ ക്ലെശ പരവും ആയിരിക്കും . മന്ത്രങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യും ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സ്വർണകിളികൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഇല്ല ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ദൈവം ഒരു അവസരം തരുന്നതായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോവുക. ഒരിക്കലും മന്ത്രംവീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കരുത് ഒരു കാരണവശാലും പണം ദൈവം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അവസരങ്ങളായി മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാറുള്ളു.

അവളുടെ വീട്ടിൽ പണം തനിയെ വരും എന്ന് കരുതുന്നവരുടെ ചിന്താഗതി വളരെ തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവുകയില്ല . ആരുടെ കൈകളിൽ പണം വരണമെങ്കിൽ തന്ത്രവും മന്ത്രവും ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നന്നായി അദ്വാനിക്കുക കൂടി വേണം. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങനെ എന്ന് വെച്ച് ഒരു ശബ്ദം ആയിട്ടുള്ള കുപ്പിയെടുത്ത് പനിനീർ നിറയ്ക്കുക കൂടാതെ ഒരു നാരങ്ങ തൈര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഗ്രാമ്പൂ-2 എന്നിവകൂടി അതിലേക്ക് ഇടുക.

വിശേഷം വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുമൂലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. 21 സംഘടനയിൽ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഐശ്വര്യവും പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു വഴികാട്ടി തരുന്നതായിരിക്കും. നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും നന്നായി അദ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും.