പണം തേടിയെത്താൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും മദ്യവും ലഭിക്കുവാൻ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ലളിതമായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കർമമാണിത്. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ മേടം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും സമ്പത്സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുന്ന അതായിരിക്കും . നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വെള്ളം എടുക്കുക ഒരിക്കലും സ്റ്റീൽ ക്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുക്കരുത് കുപ്പി ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുക്കുക. ഇതിന് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഏതു വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന സമയം രാവിലെ 7 മണിക്കും എട്ടു മണിക്കും ഇടയിൽ ആയിരിക്കണം.

ശിശുദിന ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഈ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിൻറെ ഗുണം എന്നത് പണം അധികമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സാമ്പത്തികഭദ്രത നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കുടലിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നേടിയെടുക്കുവാനും ഈ കർമ്മത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. ഗുരു കർമ്മത്തിൻ ആവശ്യം ജാവേർ എന്ന ഒരു സാധനം ആണ് ഇത് പൂജാകർമ്മങ്ങൾ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ പൂജകൾക്കും ഒരുപാട് പൂച്ചകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ആണ്. കൂടാതെ പച്ചക്കർപ്പൂരം എടുക്കുക ഇത് ഒരുപാട് ദൈവീകമയ ഒന്നാണ്.

ഈശ്വര കടാക്ഷം കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്ന പച്ചക്കറി കൊണ്ട് ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. വളരെയേറെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്തത് ഭസ്മം ആണ് വേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് എടുക്കേണ്ടത് കുറിച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ആണ് അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് മഞ്ഞൾപൊടി എടുക്കരുത് പുതുതായി കഴിഞ്ഞ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപൊടി എടുക്കുക . ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വെള്ളം എടുക്കുകയും അതിലേക്ക് പച്ചക്കറി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് കലർത്തുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും.