തടസ്സങ്ങൾ കൂടാതെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടത്തുവാൻ

നമുക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാൻ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട്. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചിലറ് ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കുക യാണെങ്കിലും അവരുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്ന പണം നിൽക്കുന്നില്ല. ഒരു വഴികളിലെ ചില വഴി പോകുന്ന ചില അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കുമായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണം ചെലവഴിക്കുന്നു. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് എങ്കിലും അവർക്ക് ആ പണം വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളിൽ പലർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. വില അവർക്ക് പണം കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നില്ല ഈയൊരു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത മാർഗമുണ്ട്. വെറും 11 നാണയങ്ങൾക്ക് കുണ്ടു 3 പച്ചമുളക് കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥയെ നിങ്ങൾക്ക് തരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടിനെ ഒരു അന്ത്യം വരാം നിങ്ങൾ എത്ര രൂപയുടെ നാണയം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം.പക്ഷേ 11 നാണയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എടുക്കുക.

ആണിനേയും പച്ചമുളക് നീയും മൂന്നു പ്രാവശ്യം തൊട്ട് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക . നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ മാറ്റണമെന്ന് നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിനുശേഷം ഈ 11 നാണയങ്ങളും പച്ചമുളകും എടുക്കുക അത് പേപ്പറിൽ നന്നായി പൊതിയുക നിങ്ങളുടെ എന്ത് ആഗ്രഹം ആണ് നിറവേറ്റേണ്ടത് ആഗ്രഹം എഴുതുക ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടദേവതയെ നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞു വെച്ച നാണയം ഒരു ചുവന്ന തുണിയിൽ പൊതിയുക ശേഷം ഈ തുണി അലമാരിയിൽ ഭദ്രമായി തെക്കുഭാഗത്തെ സൂക്ഷിക്കുക. നീ തുണി അലമാരിയുടെ വൃത്തിയുള്ള ഭാഗത്ത് തന്നെ വെക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. 21 ദിവസം കുളിച്ച് ശുദ്ധമായി ശേഷം തുടർച്ചയായി ഈ ഒരു കിഴിയെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആണ്.