ഒരു രാത്രി മതി നിങ്ങളുടെ ഏത് ആഗ്രഹവും സാധിക്കും

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും മാറി നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അഭിവൃദ്ധി വരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ലളിതമായ കർമ്മം ആണ് ഇത്. ഈ ഒരു കർമ്മത്തിലൂടെ നമുക്ക് സകല ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചെടുക്കാവുന്നത് ആണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് ആവശ്യം ജാതിപത്രി, കർകപെട്ട , ഉപ്പ് എന്നിവയാണ്. നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല എന്തെങ്കിലും കന്നേർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 100 പലകാര്യങ്ങളും ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും കൂടാതെ ഒരു കാര്യത്തിലും രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

പ്രതിനിധി എന്നോ നക്ഷത്രങ്ങളെ കുഴപ്പം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. ശരിക്കും ചില കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഏതു ദോഷം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് ജാതിപത്രി കറുകപ്പട്ട ഉപ്പ് എന്നിവ മാത്രം മതി അത് ഒരു ലളിത കർമ്മമാണ്. സന്ധ്യസമയത്ത് വേണം ഇത് ചെയ്യുവാൻ എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന് ഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ ആരും കാണാതെ വേണം യൂറോ കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ആരെങ്കിലും കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻറെ ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല.