അഞ്ചു വെളുത്തുള്ളി യിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ

5 ഗ്രാംമ്പുവും 5 വെളുത്തുള്ളിയും ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിറവേറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നന്മ യാണെങ്കിൽ ആ കാര്യം നടന്നു കിട്ടുവാൻ 5 വെളുത്തുള്ളി അലിയും 5 ഗ്രാമ്പൂ വും കൊണ്ട് സാധ്യമാകും.ഇത് ഏത് കാര്യത്തിന് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ നന്മ അതിൽ ഉണ്ടാവണം. എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടന്നു കിട്ടുന്നത് ആയിരിക്കും. ഒരു പക്ഷേ ആ ആഗ്രഹം അന്നേദിവസം തന്നെ നടന്നു കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.

ഒരു ആഗ്രഹം സഫലമാക്കേണം അതിനായി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയും തിരിച്ചു വരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കാര്യം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രാമ്പു 5 വെളുത്തുള്ളി 5 എണ്ണം എടുക്കുക. ഒരു വെള്ളപേപ്പറിൽ പൊതിയുക അതിനുശേഷം വെള്ളചറഡ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കെട്ടുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ തലയിൽ മൂന്നുപ്രാവശ്യം ഉഴിയുക. തെക്കുനിന്നും കിഴക്കോട്ട് കിഴക്കു നിന്നു തെക്കോട്ട് ഉം വേണം ഉഴിയുവാൻ. അറിയുന്ന 5 മിനിറ്റ് സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു ചിന്തയും വരും മനസ്സിൽ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് മാത്രം മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക.

ഈ കാര്യം നടന്നു കിട്ടണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മാത്രം നിങ്ങൾ ഉഴിയുക. അതിനുശേഷം പാദം മുതൽ ഒന്നുകൂടി ഉഴിയുക. ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്തതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒരാളെ ഫോൺ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ വശീകരിക്കാൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കർമ്മത്തിൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിന് പുറപ്പെടുക തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന സഫലമായി കിട്ടുന്നതാണ്.