വീട്ടിൽ വച്ച്പിടിപ്പിക്കേണ്ട മരങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് കൈകളും ലക്ഷ്യങ്ങളും നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്ന ചെയ്യാറുണ്ട് ഏതെല്ലാം മരങ്ങളാണ് വീട്ടിൽ വച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം . ഈ മരങ്ങൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നു ഉണ്ടാവുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്താണെന്നു നോക്കാം. ന്നും ആദ്യമായി പറയുന്ന മരമാണ് നെല്ലിക്ക അ വീട്ടിൽ വച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഓടെ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും കും ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് കൂടാതെ സാമ്പത്തിക ഉന്നതിക്കും എല്ലാം ഇത് കാരണമാകുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുക കൂടി ചെയ്യണം.

പല കടകളിലും നിസാര തുകയ്ക്കാണ് ഈ നിർത്തിക്കൂടെ മരങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വാങ്ങിവയ്ക്കുക ഈയൊരു മരത്തെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അനുഗ്രഹങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും ആണ്. മണ്ണ് പുളിമരം പുളിമരം ആവശ്യമാണെങ്കിലും അത് ഒരുകാരണവശാലും വീടിൻറെ മുകളിൽ വളരുന്നത് നല്ലതല്ല നിങ്ങളുടെ വീടിന് മുകളിൽ ആയി പുളി മരം വളരുവാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. കപ്പ മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വീടിനേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ വളരുവാൻ അനുവദിക്കരുത് ഇവരണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യത്തിനും ദോഷം വരുത്തുന്നതാണ്.