നിങ്ങളിലേക്ക് പണം ഒഴുകി എത്തുവാൻ ചെയ്യേണ്ടത്,,

നമ്മളിൽ പലർക്കും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദൈനംദിനജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് രോഗങ്ങൾ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആപത്തുകൾ ഓ അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അങ്ങനെ എന്തും ആവാം ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം മാറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കും ലളിതമായി ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന സ്ത്രീകൾക്കു പുരുഷന്മാർക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് . ഇതൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ആണ് നിങ്ങൾ ഏത് ദൈവത്തെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്.

വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. തീർച്ചയായും ഉണ്ട് ആഗ്രഹം സഫലമാകുന്നു അതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സാമ്പത്തിക മായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു കർമ്മത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഒരു ചെറുനാരങ്ങയും കുറച്ച് കല്ലുപ്പും മാത്രമാണ്. ചെറുനാരങ്ങയും കല്ലുപ്പും വളരെയേറെ ശക്തിയുള്ള ദൈവിക മായിട്ടുള്ള ശക്തിയുള്ള രണ്ടു വസ്തുക്കളാണ്. ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങളിൽ രണ്ടു വസ്തുക്കളും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്