ഈ വസ്തുക്കൾ ഒരു കാരണവശാലും വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കരുത്

ചില വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഐശ്വര്യം ലഭിക്കുന്നതാണ് ലഭിക്കുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് എനർജി പോസിറ്റീവ് എനർജി മാറുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ അശ്രദ്ധയോടെ വെക്കുന്ന അന്ന് സാധനങ്ങളും ഒരു കാരണവശാലും വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ ആയിരിക്കാം അതിൻറെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ചെയ്യുന്നതാണ്. പാലാ അതുപോലെ പുഞ്ചിരികൾ ഇതൊന്നും വീട്ടിൽ വച്ച് പിടിപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതുമൂലം ദുഃഖങ്ങളും മനോവിഷമങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്.

അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മത്സരികൾ വീട്ടിൽ നിന്നും വെക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും പകുതി ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഏതെങ്കിലും മുൾച്ചെടികൾ നിങ്ങൾ വളർത്തി പരിപാലിക്കുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഈ മത്സരങ്ങളിൽ റോസ് ബാധിക്കുന്നതല്ല റോസ് ചെടി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്തുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്.റോസ് ഈ മുൾച്ചെടിയില് ബാധകമല്ല.