ശത്രു ശല്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഇതാ ഒരു താന്ത്രിക വിദ്യ

നിങ്ങളെ സ്ഥിരമായി ശല്യം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നശത്രു എന്നന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പരിഹാര കർമ്മം ആണ് ഇത്. പല ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവും അത് പല രീതിയിൽ അവർ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രോഗങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നഷ്ടങ്ങളുടെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് . ശത്രുശല്യം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിധത്തിലാണ് ബാധിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ട്. ഇതിനായി ഈ ഒരു കർമ്മത്തിനായി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നാരങ്ങ മാത്രമാണ് ഇത് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ലളിതമായിട്ടുള്ള കർമമാണ്.

നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ബന്ധു കരോഅല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളിൽ ഇഷ്ടമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഇതിന് പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻറെ അനന്തരഫലങ്ങളും വളരെ വലുതായിരിക്കും. ഒരു കർമ്മത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശത്രുദോഷം വിളക്ക് മാറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നീടൊരിക്കലും അവർക്ക് നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ ഉള്ള മനസ്സ് ഉണ്ടാവുകയില്ല.