നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഇതാ ഒരു എളുപ്പവഴി

നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിൽ ചിലത് നടക്കാം മറ്റുചിലത് നടക്കാതിരിക്കാം. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടേത് ആഗ്രഹങ്ങളും ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ മൂലം മാത്രമായിരിക്കും നടക്കാതെ പോകുന്നത് . ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാറ്റം വരുന്നതായിരിക്കും വളരെ ലളിതമായി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ്.

ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യം അഞ്ചു മഴത്തുള്ളികൾ, പാമ്പു എന്നിവയാണ് ഇത് രണ്ടും എടുത്തശേഷം 21 ദിവസം തുടർച്ചയായി നിങ്ങളുടെ തല ചുറ്റി ഒരു വെള്ളപേപ്പറിൽ ഓ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തുണിയിലോ എടുത്ത് പൊതിഞ്ഞു വയ്ക്കുക.

തുണിയിൽ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുക. എവിടെ ആഗ്രഹം സഫലീകരണത്തിന് നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് പോവുക എങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് കൊണ്ടുപോവുക ശേഷം വീട്ടിൽ വന്ന് പുതിയ ലെ വെളുത്തുള്ളി ഗ്രാമ്പൂ ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുക.