ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കുളിക്കരുത് .കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ദാരിദ്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും

നാം ദിവസവും കുളിച്ച് വൃത്തിയായി ഇരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് കുളിച്ച് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പല കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്തിന് കുളിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല . ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് അനുയോജ്യം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം ഇതിന ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു .

നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് കുളിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം മാത്രമായിരിക്കും കൊണ്ടു വരുക. രാവിലെ 8 മണിക്ക് ശേഷം ഉള്ള കുളി നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അപകടം ഉണ്ടാകീതരുന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ദാരിദ്രം ഉണ്ടാക്കുന്നു. കൂടാതെ ക്ലേശം നഷ്ടം എന്നിവ കൂടെയുണ്ടാകും. വൈകുന്നേരം സൂര്യാസ്തമയത്തിനു ശേഷം നാനത്തിൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സൂര്യാസ്തമയത്തിനു ശേഷം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.