വീട്ടിൽ അരി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് മാറി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പല രീതിയിലായിരിക്കും കാലങ്ങളിൽ അതിന് പത്തായപ്പുരകളും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട് ഫുഡ് നിർമിക്കുന്ന വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. സുന്ദരി വെക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥാനവും അതിൻറെ അളവും അന്ന് കാലത്ത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയരുന്നു. പണ്ടത്തെപ്പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് മാസത്തേക്കുള്ള നമ്മൾ പത്തായപ്പുരയിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിലോക്കണക്കിന് അരികൾ ചാക്കിൽ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാരണ് പതിവ്. വീടുകളിൽ ഹരി എടുത്ത് തന്നെ കഴിയുന്നതുവരെ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് മറ്റു ചില വീടുകളിൽ അത് മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായി നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യുക ആണെങ്കിൽ.

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതിന് സമ്പത്ത് ഉയർന്നുവരികയും കൂടാതെ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ആഹാരത്തിനു വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ വലിച്ചുവാരി ഇടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇട്ടു വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ദോഷമായി ബാധിക്കും. നിങ്ങൾ ആഹാരസാധനങ്ങൾ ഒരുകാരണവശാലും ലും വേസ്റ്റ് ആകാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക . ആഹാരസാധനങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ആക്കതെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു നല്ല ഫലം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതായിരിക്കും.