നിങ്ങളുടെ കോടീശ്വര യോഗം തെളിയാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം

നിങ്ങളുടെ കോടീശ്വരയോഗം തെളിയും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ലളിതമായി ഒന്നാണ്. പണം കായ്ക്കുന്ന മരത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടരുത് അങ്ങനെ ഒരു മരം ഇല്ല പക്ഷേ ഈ മരം സ്ഥാനം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ വച്ചാൽ വെക്കുക മാത്രമല്ല അറിയുന്ന രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്തു വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കോടീശ്വര യോഗം തെളിയുന്നത് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിറയുന്നത് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരു മരം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സമ്പത്സമൃദ്ധി നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നടത്തി എടുക്കുന്നതാണ്.

ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പൽസമൃദ്ധി തരുന്ന മരം ഏതാണ് എന്ന് നോക്കാം ഇത് പപ്പായ എന്ന കപ്പക്ക മരമാണ്. ഒരു മരം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു ആറ് രൂപയുടെ കോയിൻ കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടാതെ അല്പ ഭസ്മംകൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് . ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട സമയം രാവിലെ 7 മണി മുതൽ 8 മണി വരെ ഉള്ളതാണ്. ആദ്യം നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കോഴി ഒന്നിനുമുകളിലൊന്നായി വയ്ക്കുക.