അലമാരയിൽ പണം നിറയാൻ ഈ കാര്യം ചെയ്യുക.

നമ്മളിൽ ഏവരും അലമാരയിൽ പണം സൂക്ഷിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കാം. ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ മണിമലയിൽ പണം വെക്കുന്നത് ഇരട്ടിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം പണം വയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. ഇത് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് ഇതിന് ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഉരുകി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം 3 പിടി പച്ചരി തുളസി രൂപ നോട്ടുകൾ, മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു കുപ്പിയിൽ മൂന്നു പിടി പാച്ചേരി നിക്ഷേപിക്കുക അ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പച്ചരി മാത്രമേ.

ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിനോടൊപ്പം തുളസി ഇല ഇട്ടു കൊടുക്കുക ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ശരീരശുദ്ധിയും മനശുദ്ധിയും ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അഥവാ ധനലാഭം ആയിരിക്കുനാം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. കൂടാതെ3 മുല്ലപ്പൂക്കളും നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് ആണ്. അടുത്തതായി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിലൂടെ ഇതിൽ 11 രൂപ നാണയം കൂടി നിക്ഷേപിക്കുക അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് നാണയം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂപ നാണയം ഇട്ട് വയ്ക്കേണ്ടത്.