നിങ്ങളുടെ പണയ സ്വർണം തിരിച്ചെടുക്കാം. എങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം

നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വർണം എത്ര ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ വലതു ആയിക്കോട്ടെ നഷ്ടമാകാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതായി സ്വർണ്ണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വന്നു ചേരാനും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാരണവശാലും സ്വർണ്ണങ്ങൾ തിരിച്ചു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വന്നു ചേരാനും നും ആയി ഒരു ലളിതമായ കർമ്മം ഉപയോഗിക്കാം.

നിങ്ങൾ ഈയൊരു എഴുതും ആയിട്ടുള്ള പരിഹാര കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ തടസ്സങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടുകയും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നടക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് വെളുത്തവാവ് ദിവസമാണ് അഥവാ പൗർണമി ദിവസം ഇത് രാവിലെ 9 മണിക്ക് മുൻപ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് രാവിലെ 5 മണി മുതൽ 9 മണി വരെ ഉള്ള സമയമാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.

ശുദ്ധ ആയത്തിൻ ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യമായി ഇതിന് ഒരു ചെമ്പ്ക്ലാസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെമ്പുപാത്രം എടുക്കുക. അതുപോലെതന്നെ കുറച്ച് പനിനീര് രണ്ട് ഏലയ്ക്ക-2 ഗ്രാമ്പൂ ചെറിയ പച്ചക്കർപ്പൂരം ഇത്രയും ആണ് ആവശ്യം.