വാതിലിന് നേരെ വെക്കാൻ പറ്റാത്ത ചെടി ഏതാണെന്ന് നോക്കാം

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ധാരാളം ചെടികൾ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന വരെ ആയിരിക്കും അതിൽ ഒരുപാട് ചെടികൾ നമ്മൾ സ്ഥാനം നോക്കി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉണ്ട് അത് നോക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷേ ചില ചെടികൾ നമ്മള് അശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നട്ടുപിടിപ്പിക്കാര ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചെടികൾ മരങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം.

അരളിച്ചെടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഈ ചെടിയുടെ പൂവ് പലകാര്യങ്ങളിലും ഉപകാരപ്പെടുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആണെങ്കിലും മറ്റു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലും പൂവ് ഉപകാരപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ പ്രധാന കവാടത്തിന് നേരെ പൂവിൻറെ ചെടി നട്ടു പിടിപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

അത് നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ദോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പിണക്കങ്ങൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള മറ്റു സമാധാന കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഈ ചെടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവുകയില്ല.