വീട്ടിൽ ഉരുളിയിൽ പൂക്കൾ വയ്ക്കൂ, മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിയൂ

നമുക്ക് ധാരാളം വീടുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും വീടിൻറെ മെയിൻ റോളിൽ ഉരുളിയിൽ ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ വെള്ളം നിറച്ച് അതിൽ ഇട്ടു വയ്ക്കുന്നത് ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അതിൻറെ ഫലം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുക. എന്തിനാണ് വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആണ് ഈ ഒരു കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്.

ഇങ്ങനെ പൂക്കൾ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കണ്ണീർ തട്ടാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ സഹായകരമാകുന്നു. വലിയ വീട് ചെറിയ വീട് എന്ന വ്യത്യസ്തത ഇല്ലാതെതന്നെ വെക്കാം. നമ്മുടെ വീട് ഹീറോ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് നല്ല ഭംഗിയായി ആയി ആയി രൂ ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു ആളിൽ നിന്നും കണ്ണു തട്ടാൻ ഇടയുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിന് നമ്മളെയും നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും.

അസ്‌ട്രോളജി എന്നത് ഒരു വിശാസം ആണ് താല്പര്യം ഉള്ളവർക്കു വിശ്വസികാം അല്ലാത്തവർക് തള്ളി കളയാം. ഞങ്ങൾ ആരെയും അങ്ങോട്ട് വന്നു ഇതു വിശ്വസിക്കാൻ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള അഭിപ്രയം താഴെ കമന്റ് ആയി രേഖപെടുത്താം.