ആഹാരം ഏത് ദിശയിൽ നിന്നും കഴിക്കണം എന്ന് നോക്കാം

ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ദിശ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുത്. ഒരു ദിശ നോക്കിയിരുന്നാലും അത് ഓരോ അർത്ഥങ്ങളും ഒരു ഫലങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല രീതി മതിപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട ഒന്ന് ആണ്. ആഹാരത്തിനുമുന്നിൽ നമ്മളൊരിക്കലും സങ്കടമോ വെറുപ്പോ കാണിക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും ആഹാരത്തിൽ നിന്ദിക്കരുത് . ആഹാരം വേസ്റ്റ് ആക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.

ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരം നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം വരികയാണെങ്കിലും അതിനെ ഒരു കാരണവശാലും നിന്ദിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് കാണുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പ് കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ആഹാരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ വരികയുള്ളൂ. നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഏത് ദിശയിലാണ് ആയിരിക്കണം എന്ന് നോക്കാം ഓരോ ദിശയിൽ നോക്കി ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് ഓരോ ഫലങ്ങളുണ്ട്. ഈഡിസ് കളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് അതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇതിൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്നതാണ്.

അസ്‌ട്രോളജി എന്നത് ഒരു വിശാസം ആണ് താല്പര്യം ഉള്ളവർക്കു വിശ്വസികാം അല്ലാത്തവർക് തള്ളി കളയാം. ഞങ്ങൾ ആരെയും അങ്ങോട്ട് വന്നു ഇതു വിശ്വസിക്കാൻ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള അഭിപ്രയം താഴെ കമന്റ് ആയി രേഖപെടുത്താം.