അരി വീടുകളിൽ ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം

ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരാം എങ്ങനെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു കർമ്മം നമ്മുടെ പൂർവികരായ അനുഷ്ഠിച്ചുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുടർന്നു വരുന്ന ഒന്നാണ്. ആദ്യമായി നിങ്ങൾ അരി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം എപ്പോഴും വൃത്തിയായി വെക്കുക. എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം വാങ്ങാതിരിക്കുക അതിനു മുന്നേ തന്നെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുക വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും പാടുള്ളതല്ല.

വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും അരി കുറയുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുവാൻ ഓ ചെയ്യാൻ പാടില്ല . അരിയുടെ പാത്രം എപ്പോഴും മുഴുവനായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ അത് വാങ്ങിച്ചു നിറച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ അരി വാങ്ങിയതിനു ശേഷം ആദ്യമായി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം.

ആ അരി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ഒരു പിടി വാരി വീടിൻറെ മുറ്റത്തു അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിൻറെ താഴെയോ വിതറി കൊടുക്കുക. ഇത് എന്തിന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അരി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ധാരാളം പ്രാണികളും പക്ഷികളും എത്തുന്നതായിരിക്കും . ഈ പ്രാണികൾക്കും പക്ഷികൾക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഒരു പിടി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻറെ ഐശ്വര്യം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും.