നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കാൻ ഈ ഒരു നാണയം മാത്രം മതി

ഈ കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു പരീക്ഷണത്തിനായി ചെയ്ത് നോക്കരുത്. ദൈവത്തിൽ ആദ്യം പരിപൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻറെ പ്രതിഫലം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഒരു രൂപ നാണയം മാത്രം മതി ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുവാനായി. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ധനപരമായ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാറ്റി തരുന്നതായിരിക്കും.

അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പ്രധാനമായും ധനം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു രൂപ നാണയം എടുക്കുക. ഈ കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ആരും കാണാത്ത ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഈ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള സമയം രാവിലെ സൂര്യോദയത്തിനു ശേഷമുള്ള സമയമാണ്. അതായത് 6:30മുതൽ 7:00 സമയം. മറ്റൊരാൾ കാണാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലംനിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ മുറിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം ആവാം. നാണയം എടുത്ത് തല മുതൽ പാദം വരെ 7 തവണ ഉഴിയുക. ആദ്യത്തെ തവണ തല മുതൽ പാദം വരെ ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ തവണ തല മുതൽ പാദം വരെ അങ്ങനെ തുടർന്ന് ഏഴ് തവണ ഉഴിയിക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല.