100% ശത്രുശല്യം ഇല്ലാതാക്കുന്ന കർമ്മം

നമുക്ക് പലർക്കും കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ശത്രുക്കളിൽനിന്നുള്ള ശല്യം. അത് ഏത് വിധേനയും നമ്മളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ശത്രു ശല്യങ്ങൾ നിന്നും എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർമ്മം ആണിത്. ഈ കർമ്മം ചെയ്തതിനുശേഷം ശത്രുക്കളിൽനിന്നും ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഏൽക്കുകയില്ല .

പിന്നീട് നമുക്കെതിരെ ഒരു ഒരു ഒരു തിന്മ ചെയ്യുവാനും അവർക്ക് തോന്നുകയില്ല. നമ്മൾക്ക് ആകെ 9 വറ്റൽമുളകും ഒരുപിടി കല്ലുപ്പും മാത്രമാണ് ആവശ്യം. തുടർന്ന് 21 ദിവസം ഈ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സൂര്യാസ്തമയത്തിനു ശേഷമുള്ള സമയം ഇതിനായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.ഈ കർമം നിങ്ങൾ വീടിനകത്ത് ചെയ്യരുത്. വീടിന് പുറത്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

ആദ്യം ഒരു തീപ്പന്തം ഉണ്ടാക്കുകയും യും ഓരോരോ ഓരോ വറ്റൽമുളക് എടുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞു അവർ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ പറഞ്ഞ് നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിനു ശേഷം ഓരോന്നായി തീ പന്തത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുക. 9 വറ്റൽമുളകും ഇട്ടതിനുശേഷം ഒരു പിടി കല്ലു കൂടി അതിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക. ശത്രുവിൽ നിന്നും ഒരുവിധത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കേൾക്കുകയില്ല.