നിങ്ങളുടെ ഏത് ആവശ്യവും സഫലമാകും 100%

നിങ്ങളുടെ ഏത് ആവശ്യവും സഫലമാവാൻ ഉം ധനപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീങ്ങി കിട്ടാനും ഈ കർമ്മം ചെയ്തു നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾക്കും മാനസികമായി സന്തോഷം ലഭിക്കുവാനും ഉപകരിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ്. എന്നാൽ വളരെ ശക്തിയേറിയ ഒരു കർമ്മവും ആണിത്. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതു ദിവസം വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം. ഇതുപോലെ ഏതുസമയവും ഈ കർമ്മം ചെയ്തു തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു ചില്ല് ക്ലാസ്സ് എടുക്കുക . ആ ക്ലാസിലേക്ക് ശുദ്ധമായ വെള്ളമൊഴിക്കുകയും തുടർന്ന് മഞ്ഞൾ കലക്കുക യും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒഴിച്ച ശേഷം ഉണങ്ങിയ പത്ത് കുരുമുളക് എടുക്കുക .

അത് നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് ഉഴിയുക. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ മാറി കിട്ടാനായി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടദൈവത്തെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക നല്ലവണ്ണം.ശേഷം ഈ കുരുമുളക് മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ ഇടുക. ഈ ക്ലാസ്സ് നിങ്ങൾ പൂജാമുറിയിൽ സൂക്ഷിയ്ക്കുക. പൂജാമുറി ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും മെയിൻ ഭാഗത്ത് ശുദ്ധിയുള്ള ഭാഗത്ത് ഇത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് .ഇതിനായി പ്രത്യേകിച്ച് ദിശ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും ഈ വെള്ളം മാറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം.ഈ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ചെടിയുടെയോ മരത്തിനു ചുവട്ടിലോ ഒഴിക്കാവുന്നതാണ്.